Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

--

Privacy

Privacy

PRIVACYVERKLARING SECRETOS IBERICOS


De website www.secretosibericos.be (hierna “de Website”) is eigendom van Disfrutar BVBA (hierna “Disfrutar”)

Contactgegevens

Naam: Disfrutar BVBA
Adres: Jan Palfijnstraat 23
Telefoonnummer: +32/(0)477.410.676.
Faxnummer:
E-mailadres: hola@secretosibericos.be
Ondernemingsnummer: BE 0686. 920.049.
Rechtspersonenregister:Gent

1. Waarom deze privacyverklaring?

Iedere persoon (hierna de “Gebruiker”en “JIJ”) die de Website gebruikt, stelt bepaalde persoonlijke data ter beschikking. Deze persoonlijke data is informatie die Disfrutartoestaat de Gebruiker als natuurlijke persoon te identificeren, ongeacht of we dit daadwerkelijk doen. De Gebruiker is identificeerbaar van zodra het mogelijk is om een direct of indirect verband te creëren tussen een of meer gegevens en de Gebruiker als natuurlijke persoon.

We gebruiken en verwerken enkel je persoonlijke gegevens in overeenstemming met de Privacywet en andere relevante wetsbepalingen. Iedere verwijzing in deze Privacyverklaring naar de Privacywet betekent een verwijzing naar de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Iedere verwijzing naar de Verordening is een verwijzing naar de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (GDPR).

Door gebruik te maken van onze Website verleent de gebruiker impliciet toestemming inzake mogelijke verwerkingshandelingen van persoonlijke gegevens zoals omschreven in dit document.Disfrutarbehoudt het recht om deze Privacyverklaring te allen tijde aan te passen. Elke substantiële wijziging zal duidelijk gemeld worden aan de Gebruiker. We raden aan dit document regelmatig te raadplegen.

2. Wie verwerkt de persoonsgegevens?

2.1 Verwerkingsverantwoordelijke

Disfrutar is verwerkingsverantwoordelijke en bepaalt alleen of in samenwerking met anderen welke persoonsgegevens worden verzameld, het doel en de middelen voor de verwerking van deze persoonsgegevens.

2.2 Verwerker(s)

Disfrutar is vrij om beroep te doen op gegevensverwerkers voor volgende doeleinden: (bijv. Marketing, opvolging bestellingen/leveringen, facturatie, solvabiliteit). Een verwerker is een natuurlijke persoon of rechtspersoon die persoonlijke gegevens verwerkt op vraag van of in naam van de data beheerder. De verwerker is verplicht de veiligheid en vertrouwelijkheid van de data te verzekeren. De verwerker handelt steeds volgens de instructies van de databeheerder.

3. Op welke juridische basis worden mijn data verwerkt?

In overeenstemming met de Verordening en de Privacywet verwerken wij persoonlijke gegevens op basis van volgende juridische gronden:

·Op basis van de uitvoering van de overeenkomst zoals overeengekomen met jou, of de uitoefening van pré-contractuele stappen genomen op jouw aanvraag; of

·Op basis van het voldoen aan wettelijke of regulerende bepalingen, met betrekking tot het beheer van de contractuele relatie;

·Op basis van jouw toestemming tot het zenden van promotieaanbiedingen (direct marketing).

4. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Disfrutar verbindt zich ertoe enkel de gegevens te verzamelen en te verwerken die ter zake dienend zijn en noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verwerkt.

5. Voor welke doeleinden worden mijn persoonsgegevens gebruikt?

Disfrutar verzamelt persoonsgegevens om iedere Gebruiker van onze Website een veilige, optimale en persoonlijke gebruikerservaring te bieden. De verzameling van persoonsgegevens wordt verder uitgebreid naarmate de Gebruiker intensiever gebruik maakt van het platform en onze online dienstverlening.

Gegevensverwerking is essentieel voor de werking van het platform en de daarbij horende diensten. De verwerking gebeurt uitsluitend voor volgende welbepaalde doeleinden:

-De Gebruiker toegang verschaffen tot zijn gebruikersprofiel;

-Het beheren van de contractuele relatie waarin de Gebruiker partij is;

-Het aanbieden en verbeteren van een algemene en gepersonaliseerde dienstverlening; inclusief facturatiedoeleinden, aanbod van informatie, nieuwsbrieven en aanbiedingen die nuttig en/of noodzakelijk zijn voor de Gebruiker, de verkrijging en verwerking van gebruikersbeoordelingen en het verlenen van ondersteuning;

-Het aanbieden en verbeteren van de aangeleverde producten; persoonsgerichte en specifieke producten aan de hand van geleverde informatie en gegevens;

-De detectie van en bescherming tegen fraude, fouten en/of criminele gedragingen.

-Marketing doeleinden

-…

Bij een bezoek aan de Website van Disfrutar worden er enkele gegevens ingezameld voor statistische doeleinden. Dergelijke gegevens zijn noodzakelijk om het gebruik van onze website te optimaliseren. Deze gegevens zijn: IP-adres, vermoedelijke plaats van consultatie, uur en dag van consultatie, welke pagina’s er werden bezocht. Wanneer je de Website van Disfrutar bezoekt verklaar je je akkoord met deze gegevensinzameling bestemd voor statistische doeleinden zoals hierboven omschreven.

De Gebruiker verschaft steeds zelf de persoonsgegevens aan Disfrutar en kan op die manier een zekere controle uitoefenen. Indien bepaalde gegevens onvolledig of ogenschijnlijk incorrect zijn, behoudt Disfrutar zich het recht voor bepaalde verwachte handelingen tijdelijk of permanent uit te stellen.

De persoonsgegevens worden in de eerste plaats enkel verwerkt voor intern gebruik binnen Disfrutar.
We kunnen je dan ook geruststellen dat persoonsgegevens niet verkocht, doorgegeven of meegedeeld worden aan derde partijen. Disfrutar heeft alle mogelijke juridische en technische voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang en gebruik te vermijden.

6. Wie ontvangt jouw persoonlijke data?

Jouw persoonlijke gegevens worden uitsluitend verwerkt voor intern gebruik binnen Disfrutar. Jouw persoonlijke gegevens zullen niet verkocht worden, doorgegeven worden of gecommuniceerd worden aan derde partijen, behalve indien je ons vooraf expliciete toestemming gaf.

Disfrutar heeft alle juridische en technische voorzorgen genomen om toegang en gebruik van data zonder toestemming te vermijden.

7. Hoelang bewaren we jouw data?

Jouw gegevens worden bewaard zolang dit nodig is om de vooropgestelde doelen na te steven. Ze worden verwijderd uit de databank wanneer ze niet langer nodig zijn om deze doelen na te streven of indien je geldig je recht tot verwijdering van de gegevens uitoefent. De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (oa op het gebied van boekhouding).

8. Wat zijn mijn rechten?

8.1 Garantie van een rechtmatige en veilige verwerking van de persoonsgegevens

Jouw persoonlijke gegevens worden steeds verwerkt voor legitieme doeleinden, zoals uitgelegd in punt 5.
Zij worden verzameld en verwerkt op een gepaste, relevante en proportionele wijze, en worden niet langer bewaard dan noodzakelijk om de vooropgestelde doelen te bereiken.

8.2 Recht op inzage

Indien je je identiteit kan bewijzen, verkrijg je het recht om informatie te verwerven over het verwerken van je gegevens. Aldus heb je het recht de doeleinden van verwerking, de categorieën betreffende de gegevens, de categorieën van ontvangers waarnaar de gegevens worden gestuurd, de criteria die de periode van gegevensbewaring bepalen en de rechten die je kan uitoefenen met betrekking je gegevens in te kijken.

8.3 Recht rectificatie van persoonsgegevens

Inaccurate of onvolledige informatie kan verbeterd worden. Het is vooreerst de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om de nodige aanpassingen door te voeren in zijn “Gebruikersruimte”. Men kan zich ook tot ons richten met een verzoek tot wijziging.

8.4 Recht op het wissen van je persoonsgegevens

Je hebt tevens het recht om de verwijdering van je persoonsgegevens te bekomen, in volgende gevallen:

-Je persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor het vooropgestelde doel;

-Je herroept je toestemming tot verwerken van je gegevens en er is geen enkele andere wettelijke grondslag tot verwerken van je gegevens;

-Je hebt rechtmatig je oppositierecht uitgeoefend;

-Je gegevens zijn onrechtmatig verwerkt;

-Je gegevens dienen verwijderd te worden door een wettelijke verplichting.

Het verwijderen van gegevens is voornamelijk gerelateerd aan zichtbaarheid; het is mogelijk dat de verwijderde data tijdelijk blijven opgeslagen.

8.5 Recht op beperking van de verwerking van je persoonsgegevens

In sommige gevallen heb je het recht om beperkingen van de verwerking van je persoonsgegevens te vragen. Dit geldt zeker in geval van een geschil met betrekking tot de accuraatheid van gegevens, als de gegevens noodzakelijk zijn in het kader van een juridische procedure of gedurende de tijd noodzakelijk voor Disfrutar om vast te stellen dat je geldig je recht tot verwijdering kan uitoefenen.

8.6 bezwaar tegen de verwerking van je persoonsgegevens

Je hebt het recht je te allen tijde te verzetten tegen het verwerken van je persoonlijke gegevens voor ‘direct marketing’ doeleinden. Disfrutar zal ophouden je persoonlijke gegevens te verwerken tenzij het kan aantonen dat er dwingende wettelijke redenen zijn tot het verwerken die je recht om zich te verzetten overheersen.

8.7 Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Je hebt het recht om de aan Disfrutar verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen. Daarnaast heb je het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke tenzij dit technisch onmogelijk is.

8.8 Recht op het intrekken van mijn toestemming

Je hebthet recht om te allen tijde je toestemming in te trekken, bijvoorbeeld voor direct marketing doeleinden.

9. Hoe kan ik mijn rechten uitoefenen?

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:

- zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen; en/of

- een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: hola@secretosibericos.be;

10. Mogelijkheid tot het indienen van een klacht

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).

Cookies

Cookies

COOKIE POLICY

1. WELKE PARTIJEN ZIJN ER?

In onze Cookie Policy (“Cookieverklaring”) wordt verstaan onder:

DISFRUTAR: DISFRUTAR BVBA, Jan Palfijnstraat 23, 9000 Gent, ingeschreven onder het ondernemingsnummer BE 0686.902.049.

‘Gebruiker’, ‘je’ of ‘jij’: iedere natuurlijke persoon (B2C) of rechtspersoon (B2B) die met DISFRUTAR via dit online platform in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

‘Wet’: art. 129 Wet over de elektronische communicatie, zoals gewijzigd door W 2012-07-10/04, art. 90, 017; (inwerkingtreding : 04-08-2012).

2. WAT ZIJN COOKIES?

Een cookie is een klein tekst- en cijferbestand dat wij opslaan in je browser of op de harde schijf van je computer. Op die manier kunnen wij je voorkeuren bij het gebruik van onze website onthouden (bijv. taalkeuze).

Tenzij je je browserinstellingen hebt aangepast zodat die cookies zal weigeren, zal ons systeem cookies plaatsen van zodra je onze website bezoekt.

De cookies die we op deze website gebruiken zijn veilig en bedoeld om je bezoek zo aangenaam mogelijk te maken. We anonimiseren zo goed mogelijk de data die we via de cookies verzamelen.

3. SOORTEN COOKIES

Onze cookies kunnen worden onderverdeeld naargelang hun oorsprong, hun functie en hun levensduur.

4. COOKIES BEHEREN

Wij wijzen je erop dat webbrowsers je toelaten om je cookie-instellingen te wijzigen. Deze instellingen zijn terug te vinden in het menu ‘Opties’ of ‘Voorkeuren’ van je webbrowser. Om deze instellingen beter te begrijpen, kunnen de volgende links nuttig zijn. Zoniet dien je de ‘Help’ functie in je webbrowser te consulteren voor meer details.

* Voor cookies geplaatst door derde partijen (o.a. Google Analytics & Hotjar) verwijzen wij je graag naar de verklaringen die deze partijen op hun respectieve websites daarover geven. Let op: wij kunnen geen enkele invloed uitoefenen op de inhoud van die verklaringen noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen.

6. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDHEIDSBEDING

Deze Cookie Policy wordt beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgische recht, dat exclusief van toepassing is bij elk eventueel geschil.

De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Disfrutar zijn exclusief bevoegd om te oordelen over elk geschil dat zou kunnen voortvloeien uit de interpretatie of de uitvoering van deze Cookie Policy.

7. AANVAARDING

Door de website te bezoeken en ten laatste op het ogenblik van je aanmelding, aanvaard je alle bepalingen van deze Cookie Policy en stem je ermee in dat Disfrutar je persoonsgegevens verzamelt en verwerkt in overeenstemming met deze Cookie Policy, onze Privacyverklaring en onze Disclaimer, terug te vinden op deze website.